Wettelijke informatie

Definities

Klant: iedere professionele of natuurlijke persoon die hiertoe in staat is in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek, of iedere rechtspersoon, die de Site bezoekt die het voorwerp uitmaakt van de onderhavige Algemene Voorwaarden. Diensten: Waaromgod voorziet de klanten van :

Inhoud: Alle elementen die de op de Site aanwezige informatie vormen, met name teksten – afbeeldingen – video’s.

Informatie voor de klant: Hierna te noemen “Informatie(s)” die overeenkomen met alle persoonlijke gegevens die door Waaromgod kunnen worden bijgehouden voor het beheer van uw account, het beheer van de klantrelatie en voor analyse en statistische doeleinden.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovengenoemde site.

Persoonsgegevens: “Gegevens die, in welke vorm ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie zij betrekking hebben” (artikel 4 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen “persoonsgegevens”, “betrokkene”, “subverwerker” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis die is gedefinieerd in de Algemene verordening gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679)

1. Website presentatie.

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de Waaromgod-website ingelicht over de identiteit van de verschillende partijen die bij de creatie en de controle van de website betrokken zijn:

 

De met de publicatie belaste persoon is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag de elementen of werken van de Site op geen enkele wijze hergebruiken, overdragen of voor eigen rekening exploiteren, noch geheel noch gedeeltelijk.

Het gebruik van de Waaromgod website impliceert de volledige aanvaarding van de hierna beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, en de gebruikers van de Waaromgod site worden dan ook verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Waaromgod kan echter besluiten de website te onderbreken voor technisch onderhoud. In dat geval zal Waaromgod trachten de gebruikers vooraf in te lichten over de data en tijdstippen van de interventie. De Waaromgod-website wordt regelmatig door Waaromgod bijgewerkt. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de verleende diensten.

Het doel van de Waaromgod-website is informatie te verstrekken over de activiteiten van het bedrijf. Waaromgod spant zich in om de informatie op de Waaromgod website zo nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Waaromgod kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele weglatingen, onnauwkeurigheden of tekortkomingen in de actualisering van de informatie, ongeacht of deze worden veroorzaakt door Waaromgod of door derde partners die de informatie verstrekken.

Alle informatie op de website van Waaromgod wordt ter informatie verstrekt en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de site van Waaromgod niet volledig. Het wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds het online werd gezet.

4. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in toegang te krijgen tot de site met recente apparatuur, vrij van virussen en met een browser van de laatste generatie bijgewerkt De website van Waaromgod wordt gehost door een dienstverlener in de Europese Unie, overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679)

Het doel is een dienst te verlenen die de beste toegankelijkheidsgraad garandeert. De gastheer garandeert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Zij behoudt zich evenwel het recht voor om de hostingdienst zo kort mogelijk te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, om haar infrastructuren te verbeteren, in geval van een storing van haar infrastructuren of indien de Diensten abnormaal geacht verkeer genereren.

Waaromgod en het Hostingbedrijf kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storing van het internetnetwerk, telefoonlijnen of computer- en telefonieapparatuur, in het bijzonder als gevolg van netwerkcongestie waardoor de toegang tot de server wordt verhinderd.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

Waaromgod is de houder van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, video’s, iconen en geluiden. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van : Waaromgod.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperking van de aansprakelijkheid.

Waaromgod treedt op als uitgever van de site. Waaromgod is verantwoordelijk voor de kwaliteit en juistheid van de Content die zij publiceert.

Waaromgod kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de uitrusting van de gebruiker bij toegang tot de Waaromgod-website, en die voortvloeit hetzij uit het gebruik van uitrusting die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, hetzij uit het optreden van een bug of een incompatibiliteit.

Waaromgod kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade (zoals verlies van zaken of gemiste kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de Waaromgod website. Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor de gebruikers. Waaromgod behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle op deze site geplaatste inhoud te verwijderen die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt Waaromgod zich tevens het recht voor de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschappen, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens.

De Klant is op de hoogte van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 06 augustus 2004 alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

7.1 Verantwoordelijken voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de aanmaak van de persoonlijke account van de Gebruiker en zijn navigatie op de Site, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens: Waaromgod, haar wettelijke vertegenwoordiger

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de door haar verzamelde gegevens, verbindt Waaromgod zich ertoe de vigerende wettelijke bepalingen na te leven. Het is met name de verantwoordelijkheid van de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en klanten volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens zodra hun toestemming is verkregen, en om een register van de verwerking bij te houden overeenkomstig de werkelijkheid. Wanneer Waaromgod Persoonsgegevens verwerkt, neemt Waaromgod alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens nauwkeurig zijn en relevant zijn voor de doeleinden waarvoor Waaromgod deze verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

Waaromgod zal de gegevens waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk verwerken:

  • om het surfen op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: aansluitingsgegevens en gebruik van de Site, facturering, bestelhistoriek, enz.
  • ter voorkoming en bestrijding van computerfraude (spamming, hacking, enz.): voor de navigatie gebruikte computerapparatuur, IP-adres, wachtwoord (hashed)
  • om de navigatie op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • voor het uitvoeren van facultatieve tevredenheidsonderzoeken op Waaromgod: e-mailadres
 • voor het voeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

Waaromgod verkoopt uw persoonlijke gegevens niet en gebruikt ze alleen voor statistische en analyse doeleinden.

7.3 Recht van toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving hebben de gebruikers van Waaromgod de volgende rechten:

  • recht van toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), actualisering, volledigheid van de gegevens van Gebruikers recht van blokkering of verwijdering van persoonsgegevens van Gebruikers (artikel 17 RGPD), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn, of waarvan de verzameling, het gebruik, de verstrekking of de opslag is verboden
  • het recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c GDPR)
  • het recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 GDPR)
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens van gebruikers (artikel 21 GDPR)
  • het recht op overdraagbaarheid van de door de Gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens het voorwerp uitmaken van geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 GDPR)
  • het recht om het lot van de gebruikersgegevens na hun overlijden te bepalen en te kiezen aan wie Waaromgod hun gegevens zal meedelen (of niet) aan een derde die zij vooraf hebben aangewezen

Zodra Waaromgod kennis krijgt van het overlijden van een Gebruiker en bij gebreke van instructies van de Gebruiker, verbindt Waaromgod zich ertoe de gegevens van de Gebruiker te vernietigen, behalve indien de bewaring ervan noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Indien de Gebruiker wenst te weten hoe Waaromgod zijn Persoonsgegevens gebruikt, om rechtzetting ervan wenst te vragen of zich tegen de verwerking ervan wenst te verzetten, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met Waaromgod op het volgende adres

 

In dat geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij/zij door Waaromgod wil laten verbeteren, bijwerken of verwijderen, waarbij hij/zij zich nauwkeurig moet identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Voor verzoeken om verwijdering van Persoonsgegevens gelden de verplichtingen die Waaromgod bij wet zijn opgelegd, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kan de Waaromgod-gebruiker een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en met name bij de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-openbaarmaking van persoonsgegevens

Waaromgod zal de over haar Klanten verzamelde Informatie niet verwerken, hosten of overdragen aan een land dat buiten de Europese Unie ligt of door de Europese Commissie als “niet toereikend” wordt erkend zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant. Waaromgod blijft echter vrij om haar technische en commerciële onderaannemers te kiezen, op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

Waaromgod verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te vrijwaren en in het bijzonder ervoor te zorgen dat deze niet wordt meegedeeld aan onbevoegde personen. Indien Waaromgod echter in kennis wordt gesteld van een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de informatie van de Klant aantast, stelt Waaromgod de Klant hiervan zo spoedig mogelijk in kennis en deelt hem mee welke corrigerende maatregelen zijn genomen. Bovendien verzamelt Waaromgod geen “gevoelige gegevens”.

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door de dochterondernemingen en onderaannemers (dienstverleners) van Waaromgod, uitsluitend ter verwezenlijking van de doeleinden van dit beleid.

Binnen de grenzen van hun respectieve verantwoordelijkheden en voor de hierboven vermelde doeleinden, zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen hebben tot de gegevens van Waaromgod ‘s Gebruikers, hoofdzakelijk onze klantendienstmedewerkers.

8. Incident Kennisgeving

Ondanks al onze inspanningen is geen enkele methode van overdracht via het Internet en geen enkele methode van elektronische opslag volledig veilig. Daarom kunnen wij geen absolute veiligheid garanderen. Indien wij kennis krijgen van een inbreuk op de beveiliging, zullen wij de betrokken gebruikers daarvan in kennis stellen zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor incidentmelding houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Wij verbinden ons ertoe onze cliënten volledig op de hoogte te houden van alle aangelegenheden in verband met de veiligheid van hun rekening en hun alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de Waaromgod website wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Enkel de overname van Waaromgod en haar rechten zou de overdracht van voornoemde informatie toelaten aan de uiteindelijke koper die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de site van Waaromgod.

Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens en Persoonlijke Gezondheidsinformatie te waarborgen, maakt Waaromgod gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardvoorzieningen zoals firewalls, pseudonimisering, encryptie en wachtwoorden.

 

Wanneer WaaromgodPersoonsgegevens verwerkt, neemtzij alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hyperlinks, cookies en internetlabels

De Waaromgod site bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van Waaromgod. Waaromgod heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Tenzij u besluit cookies uit te schakelen, stemt u ermee in dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment en kosteloos deactiveren door gebruik te maken van de deactiveringsopties die u worden aangeboden en die hieronder worden vermeld, wetende dat dit de toegang tot alle of een deel van de Diensten die door de site worden aangeboden, kan beperken of verhinderen.

9.1 “COOKIES

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en op de terminal van de Gebruiker (bv. computer, smartphone) wordt opgeslagen, (hierna “Cookies”). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker, en de datum en het tijdstip van toegang. Cookies zullen de terminal van de Gebruiker op geen enkele manier beschadigen.

 

Waaromgod kan de gegevens van de Gebruiker betreffende zijn bezoek aan de Site, zoals de geraadpleegde pagina’s en de uitgevoerde zoekopdrachten, verwerken. Deze informatie stelt Waaromgod in staat de inhoud van de Site en de surfervaring van de Gebruiker te verbeteren.

 

Cookies vergemakkelijken de navigatie en/of de levering van diensten die door de Site worden aangeboden, de Gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet aanvaardt, zodat Cookies in de terminal worden opgeslagen of, integendeel, dat ze worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens de afzender ervan. De gebruiker kan ook zijn browsersoftware zo configureren dat hem van tijd tot tijd wordt aangeboden om cookies te aanvaarden of te verwerpen, voordat een cookie in zijn terminal kan worden opgeslagen. Waaromgod wijst de Gebruiker erop dat in dat geval de functionaliteiten van zijn browser mogelijk niet volledig beschikbaar zijn.

 

Indien de Gebruiker weigert de opslag van Cookies in zijn terminal of browser te aanvaarden, of indien de Gebruiker de daar opgeslagen Cookies verwijdert, wordt de Gebruiker ervan op de hoogte gebracht dat zijn navigatie en ervaring op de Site beperkt kunnen zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer Waaromgod of een van haar dienstverleners, om redenen van technische compatibiliteit, het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en beeldscherminstellingen of het land van waaruit de terminal met het Internet lijkt te zijn verbonden, niet kan herkennen.

 

In voorkomend geval wijst Waaromgod alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen verbonden aan het minder goed functioneren van de Site en van de diensten die Waaromgod eventueel aanbiedt, als gevolg van (i) het weigeren van Cookies door de Gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor Waaromgod om de Cookies die nodig zijn voor hun werking te registreren of te raadplegen, als gevolg van de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van Cookies en de keuzes van de Gebruiker is de configuratie van elke browser verschillend. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarin wordt aangegeven hoe de Gebruiker zijn of haar wensen met betrekking tot Cookies kan wijzigen.

 

De Gebruiker kan er op elk moment voor kiezen om zijn of haar wensen met betrekking tot Cookies kenbaar te maken en te wijzigen. Waaromgod kan ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om haar te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die in dit hoofdstuk wordt beschreven.

 

Door te klikken op de icoontjes van de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus op de Waaromgod Website of in haar mobiele applicatie en indien de gebruiker cookies accepteert door verder te surfen op de Waaromgod Website of mobiele applicatie, kunnen Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus ook cookies plaatsen op uw eindapparatuur (computer, tablet, mobiele telefoon).

 

Dit soort cookies wordt alleen op uw terminals geplaatst als u daarmee instemt, door uw navigatie op de Waaromgod Website of mobiele applicatie voort te zetten. De Gebruiker kan niettemin op elk moment zijn of haar toestemming voor het plaatsen van dit soort cookies door Waaromgod intrekken.

Artikel 9.2. INTERNET-GAVENS

Waaromgod kan af en toe gebruik maken van internet tags (ook bekend als “tags”, action tags, single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs, en one-to-one GIFs) en deze inzetten via een web analytics partner die gevestigd kan zijn (en dus informatie over hen kan opslaan, waaronder het IP-adres van de gebruiker) in een vreemd land.

 

Deze beacons worden zowel geplaatst in de online advertenties die gebruikers toegang geven tot de Site als op de verschillende pagina’s van de Site. Deze technologie stelt Waaromgod in staat de reacties van bezoekers op de Site en de doeltreffendheid van haar acties te meten (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de bekeken informatie), alsmede het gebruik van deze Site door de Gebruiker.

 

De externe serviceprovider kan informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere websites door het gebruik van deze tags, rapporten samenstellen over Site-activiteit voor Waaromgod, en andere diensten verlenen met betrekking tot het gebruik van de Site en het internet.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site Waaromgod is onderworpen aan het Franse recht. Behoudens in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zijn de bevoegde rechtbanken van Tours bij uitsluiting bevoegd