Wat is geloof?

Weinig mensen zijn zich bewust van de verscheidenheid aan geloofsopvattingen die er kunnen bestaan. Hetzelfde geldt voor de vele manieren waarop de relatie tussen rede en geloof kan worden begrepen. Geloof kan gezien worden als vertrouwen in God. Leer meer over het begrip geloof.

Wat is geloof?

Het bijbelse Woord openbaart dat de christen moet worden gerealiseerd door geloof.

De definitie van geloof vanuit een bijbels perspectief

Het belang van het christelijkgeloof is specifiek verbonden met de studie van de Bijbel. De uitdrukking “geloof” is een van de termen die in de Bijbel worden gebruikt om het gedrag van de mens tegenover God aan te duiden. In feite komt geloof, volgens de Bijbel, van het Latijnse “fides” en het Griekse “pistis”, die op het eerste gezicht “vertrouwen ” betekenen. Het zijn echter geen uitingen van de religieuze wereld, noch van het geloof. Het bijbelse geloof is dus een verhaal van vertrouwen in God, alvorens terug te vallen op een geloof of een dogmatische benadering.

In de Heilige Schrift vergelijkt Jezus de christen die geloof heeft met degene die zijn huis bouwt op de rots, waardoor hij de indruk krijgt werkelijk onkwetsbaar te zijn.

Geloof: een bijzondere benadering

Geloof als vertrouwen is in de eerste plaats een zaak van fiduciair geloof. Het is niet een kwestie van geloven dat God bestaat, maar van geloven in God. Daarom is het nodig een vast vertrouwen in Hem te hebben, zich aan Hem te verbinden en trouw aan Hem te zijn. Wij vinden het gebruik van deze benadering terug wanneer wij bijvoorbeeld zeggen dat wij vertrouwen hebben in een politicus. Het probleem is niet te geloven dat hij bestaat, maar campagne te voeren en op hem te stemmen.

Sommige atheïsten zien geloof als bijgeloof. Dit is een visie op geloof die kan worden omschreven als reductief. Het is zeer in de minderheid onder religieuze denkers. Bijgeloof wordt hier opgevat als het vasthouden aan een geloofsovertuiging. Het is geloven, natuurlijk, dat God bestaat. Toch moet dit geloof ongerechtvaardigd en irrationeel blijven. Het sluit bewijzen uit en beweert dat de inhoud ervan in de ogen van de rede absurd is. Het woord “bijgeloof” klinkt misschien pejoratief, maar dat is wat het in brede zin betekent.

Het is dus duidelijk dat een dergelijke opvatting van het geloof noodzakelijkerwijs strijdig is met de rede. In een minder fundamenteel irrationele zin kunnen we van geloof spreken als geloof. Hiermee bedoelen wij het ongerechtvaardigde geloof in iets (God bestaat), gebaseerd op subjectieve motieven, zonder dat het object ervan absurd is.

Geloof is een manier van leven

Geloof is een manier van leven. Het is een manier om het leven te begrijpen in het licht van Gods woord en de toepassing van zijn geboden. De eredienst op zondagmorgen zou een ideaal moment voor dankzegging moeten zijn, waar alle gelovigen die door geloof wandelen, de Heer verheerlijken. Deze praktijk wordt tegenwoordig steeds minder waargenomen.

Wandelen door geloof

Geloof is geloven in dingen die we niet kunnen zien. Het is de manifestatie van datgene waarop wij hopen en dat niet zichtbaar is. Het is door het geloof gestimuleerd te worden dat ons christelijk leven een zekere waarde krijgt. Leven door geloof betekenthoop hebben in God voor de werking van wonderen en ten volle leven ten koste van Zijn voorziening. Zich voegen naar Gods beginselen is een grote zekerheid hebben van de dingen die wij graag zouden willen hebben, een manifestatie van de dingen die onzienlijk zijn.

Het Christelijk Geloof

Voor de meeste christenen is geloof vandaag de dag een uiting van hun geloof in God. Verwar geloof niet met overtuiging. Wanneer iemand geloof heeft, betekent dit dat het geloof dat God bestaat werkelijkheid wordt. Het zou absurd zijn dit begrip van geloof te beperken tot de katholieke vertegenwoordiging. In de loop der jaren is deze opvatting gemakkelijk doorgedrongen tot de overgrote meerderheid van de evangelische kringen. Vandaag de dag zeggen velen dat zij in God geloven en dat Hij bestaat omdat zij elke zondag regelmatig naar de kerk gaan. Het is zeer ingewikkeld om één enkele definitie van het christelijk geloof te geven, gezien de verschillende ontwikkelingen in het christendom. Wat deze verschillende religieuze bewegingen verenigt is de aanvaarding dat Jezus de zoon van God is.

Geloof kan worden opgevat als vertrouwen in God. Dit ligt vrij dicht bij de benadering die Luther voorstond, zonder dat hij verplicht is deze perceptie te aanvaarden. In die zin gaat geloof niet over het aanvaarden van overtuigingen als waar. Het is niet het aanhangen van doctrines. Al deze percepties vertegenwoordigen wat men noemt propositionele overtuigingen. Dat wil zeggen, in deze gevallen is het een kwestie van geloven in veronderstelde waarheden.

Kortom, geloof is veel meer dan een intellectueel geloof, of een praktijk van naar de kerk gaan of deelnemen aan christelijke activiteiten. Geloof is een verandering van de zwaartekracht in het leven.